FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Beroepsbevolking

Binnen het thema beroepsbevolking geven we inzicht in de regionale arbeidsdeelname. Hoe groot is het aantal 15 tot 75-jarigen (exclusief de institutionele bevolking) dat in de regio woont? Neemt dit aantal de komende jaren nog toe? Hoeveel van deze mensen participeert op de arbeidsmarkt en maakt deel uit van de beroepsbevolking? Hoe groot zijn de verschillen in de bruto en netto arbeidsparticipatie naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau? Wat is de ontwikkeling en samenstelling van het onbenut arbeidspotentieel?

Potentiële beroepsbevolking

Potentiële beroepsbevolking, per jaar

Uit hoeveel personen bestaat de potentiële beroepsbevolking in de regio? Wat is de ontwikkeling van de potentiële beroepsbevolking in de afgelopen jaren geweest? Neemt het aantal 15 tot 75-jarigen nog steeds toe, vlakt de groei af of is er sprake van een daling?

De potentiële beroepsbevolking is het deel van de bevolking dat gelet op zijn leeftijd in aanmerking komt voor deelname aan het arbeidsproces. We rekenen hiertoe alle 15 tot 75-jarigen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Potentiële beroepsbevolking, naar kenmerken

Wat is de regionale samenstelling van de potentiële beroepsbevolking naar persoonskenmerken? In onderstaande visualisatie tonen we de samenstelling van de potentiële beroepsbevolking naar geslacht, leeftijdscategorie en opleidingsniveau. Hoe groot is aantal 45 tot 75-jarigen in de regio? Kent de regio meer lager, middelbaar of hoger opgeleiden?  

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Prognose potentiële beroepsbevolking

Ligt de ontwikkeling van de potentiële beroepsbevolking in de regio in lijn met de ontwikkeling in andere regio’s? Hoe groot zijn de verschillen tussen regio’s? Kent de regio een relatief positieve of negatieve ontwikkeling van het aantal 15- tot 75-jarigen?

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (20-04-2023)

Beroepsbevolking

Beroepsbevolking, per jaar

Uit hoeveel personen bestaat de beroepsbevolking in de regio? Wat is de ontwikkeling van de beroepsbevolking in de afgelopen jaren geweest? Neemt de beroepsbevolking nog steeds toe, vlakt de groei af of is er sprake van een daling?

De beroepsbevolking bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die ofwel betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of recent naar werk gezocht hebben en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking). Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om ook inzicht te krijgen in de omvang en ontwikkeling van de werkzame en werkloze beroepsbevolking. 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Ontwikkeling beroepsbevolking

Uit hoeveel personen bestaat de beroepsbevolking in de regio? Wat is de ontwikkeling van de beroepsbevolking in de afgelopen jaren geweest? Neemt de beroepsbevolking nog steeds toe, vlakt de groei af of is er sprake van een daling?
De beroepsbevolking bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die ofwel betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of recent naar werk gezocht hebben en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking). 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Beroepsbevolking, naar kenmerken

Wat is de regionale samenstelling van de beroepsbevolking naar persoonskenmerken? In onderstaande visualisatie tonen we de samenstelling van de beroepsbevolking naar geslacht, leeftijdscategorie en opleidingsniveau. Hoe groot is aantal 45 tot 75-jarigen binnen de beroepsbevolking? Kent de beroepsbevolking in de regio meer lager, middelbaar of hoger opgeleiden?
Via de filter in de visualisatie is het mogelijk om ook inzicht te krijgen in de samenstelling van de werkzame en werkloze beroepsbevolking naar persoonskenmerken.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Beroepsbevolking, naar regio

Ontwikkeling beroepsbevolking, naar regio

Ligt de ontwikkeling van de beroepsbevolking in de regio in lijn met de ontwikkeling in andere regio’s? Hoe groot zijn de verschillen tussen regio’s? Kent de regio een relatief positieve of negatieve ontwikkeling van de beroepsbevolking?
Via de filter in de visualisatie is het ook mogelijk om inzicht te krijgen in de regionale verschillen in de ontwikkeling van de werkzame en werkloze beroepsbevolking.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Beroepsbevolking, aandeel 45+ naar regio

Tussen regio’s bestaan er verschillen in de leeftijdsopbouw van de beroepsbevolking. Kent de beroepsbevolking in de regio een relatief groot aandeel 45 tot 75-jarigen?
Via de filter in de visualisatie is het ook mogelijk om de andere leeftijdscategorieën 15 tot 25-jarigen en 25 tot 45-jarigen te selecteren en zo inzicht te krijgen in de regionale verschillen voor deze leeftijdsgroepen. 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Beroepsbevolking, aandeel hoger onderwijs naar regio

Tussen regio’s bestaan er verschillen in de samenstelling van de beroepsbevolking naar onderwijsniveau. Kent de beroepsbevolking in de regio een relatief groot aandeel hoger opgeleiden?
Via de filter in de visualisatie is het ook mogelijk om de andere onderwijsniveaus (lager en middelbaar) te selecteren en zo inzicht te krijgen in de regionale verschillen voor deze onderwijsniveaus.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie, per jaar

Hoe groot is de bruto arbeidsparticipatie in de regio? Wat is de ontwikkeling van de bruto arbeidsparticipatie in de afgelopen jaren geweest? Neemt dit aandeel nog steeds toe, vlakt de groei af of is er sprake van een daling? Via de filter in de visualisatie is het ook mogelijk om inzicht te krijgen in het niveau en de ontwikkeling van de netto arbeidsparticipatie in de regio.

De bruto arbeidsparticipatie is het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). De netto arbeidsparticipatie is het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Bruto en netto arbeidsparticipatie, naar kenmerken

Welke verschillen bestaan er in de bruto arbeidsparticipatie naar persoonskenmerken? In onderstaande visualisatie tonen we de bruto arbeidsparticipatie naar geslacht, leeftijdscategorie en opleidingsniveau. Welke leeftijdsgroep kent de hoogste arbeidsparticipatie? Ligt de bruto arbeidsparticipatie hoger voor lager, middelbaar of hoger opgeleiden?
Via de filter in de visualisatie is het ook mogelijk om inzicht te krijgen in de verschillen in de netto arbeidsparticipatie naar persoonskenmerken in de regio. 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Bruto en netto arbeidsparticipatie naar regio, per jaar

Tussen regio’s bestaan er verschillen in de arbeidsdeelname. Kent de regio een relatief hoge of lage bruto arbeidsparticipatie?

Via de filter in de visualisatie is het ook mogelijk om inzicht te krijgen in de regionale verschillen voor de netto arbeidsparticipatie.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Onbenut arbeidspotentieel

Samenstelling arbeidsaanbod

Wat is de binding van personen van 15 tot 75 jaar woonachtig in de regio (exclusief de institutionele bevolking) met de arbeidsmarkt? Hoe groot is het onbenut arbeidspotentieel in de regio? Welk deel is werkzaam en wil niet meer uren werken? Welk deel is niet actief op de arbeidsmarkt? Wat is de ontwikkeling van de binding met de arbeidsmarkt in de afgelopen jaren?
Het onbenut arbeidspotentieel bestaat uit onderbenutte deeltijders, werklozen en semi-werklozen. Mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt zijn personen zonder betaald werk die niet recent hebben gezocht naar werk en ook niet direct beschikbaar zijn voor werk. 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS microdata (EBB)(29-03-2024)

Onbenut arbeidspotentieel

Hoe groot is het onbenut arbeidspotentieel in de regio? Wat is de ontwikkeling van het onbenut arbeidspotentieel in de afgelopen jaren geweest? Neemt het onbenut arbeidspotentieel toe, vlakt de groei af of is er sprake van een daling?
Het onbenut arbeidspotentieel bestaat uit onderbenutte deeltijders, werklozen en semi-werklozen. De onderbenutte deeltijdwerkers zijn personen met betaald werk in deeltijd (minder dan 35 uur) die meer uren willen werken en daarvoor beschikbaar zijn. De werklozen zijn personen zonder betaald werk die recent naar werk gezocht hebben en daarvoor direct beschikbaar zijn. Semi-werklozen zijn personen zonder betaald werk die recent naar werk hebben gezocht, maar niet direct beschikbaar zijn, of die niet recent hebben gezocht maar wel direct beschikbaar zijn.

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS microdata (EBB)(29-03-2024)

Onbenut arbeidspotentieel naar leeftijd

Wat is de leeftijdsopbouw van het onbenut arbeidspotentieel? Welke leeftijdsgroep kent het grootste onbenut arbeidspotentieel? Welke verschillen bestaan er tussen de leeftijdsgroepen in de samenstelling van het onbenut arbeidspotentieel: onderbenutte deeltijders, werklozen en semi-werklozen? 

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS microdata (EBB)(29-03-2024)

POWERED BY

powered by